Het puberbrein van de overheid

In een gezamenlijke advies 'Het puberbrein van de overheid: informatiebeheer in ketensamenwerking' hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop archivering in ketensamenwerking beter kan.

De ministers van BZK en OCW hebben het advies aangeboden aan de Tweede Kamer.

Geen sluitstuk maar vertrekpunt

Volgens de raden moet bij het inrichten van samenwerkingsprocessen informatiebeheer het vertrekpunt zijn, niet het sluitstuk. Ketenpartners moeten zich realiseren dat goed (samen)werken niet mogelijk is als er niet of onvoldoende wordt afgestemd over informatiebeheer. De raden doen in het advies aanbevelingen om te komen tot meer aandacht voor archieven in ketens, waaronder specifiek voor waardering en selectie van overheidsinformatie.

Reactie VNG

Om informatie ketens goed te beheren is van belang eerst het ‘eigen’ informatiebeheer op orde te hebben. Een gezamenlijke verbeterprogramma van de overheden zou welkome ondersteuning bieden bij het streven om de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen. In wetgeving moeten de verantwoordelijkheden over het informatiebeheer duidelijk worden vastgelegd. Het Nationaal Archief zou daarbij een toetsende rol kunnen spelen. Bij het opstellen van selectielijsten moet afstemming plaatsvinden tussen de overheden. In plaats van de provinciale toezichthouders, zou aan de gemeentelijke archiefinspecties de opdracht moeten worden gegeven om met de Erfgoedinspectie aan ketensamenwerking prioriteit te geven.

Reactie Rijk

Het kabinet heeft aangegeven dat de aanbevelingen direct zullen worden betrokken bij de uitvoering van de moties Veldman (het verbeteren van de informatiehuishouding van overheden) en Segers (het aanpassen van de Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en eisen aan de transparantie) waarover afstemming met onder andere de VNG plaatsvindt.

Meer informatie