Handreiking en stappenplan in gebruik nemen e-depot

Welke mogelijkheden zijn er voor aansluiting op een e-depot? Welke besluiten moeten worden genomen en welke concrete stappen gezet? Dat leest u in de Handreiking e-depot voor decentrale overheden.

De handreiking is ontwikkeld door het archiefinnovatieprogramma Archief2020. De handreiking ondersteunt gemeenten bij het maken van keuzes over de aanpak en beschrijft het proces. Ook wordt er ingegaan op de interne rolverdeling.

Een e-depot is een voorziening voor het duurzaam bewaren, vinden en toegankelijk houden van digitale archieven.  

Stappenplan

Het bijbehorende stappenplan beschrijft stap voor stap de voorbereiding, inrichting en ingebruikname van een e-depot. Alle technische, organisatorische en inhoudelijke maatregelen die in de verschillende fasen nodig zijn bij de gekozen aanpak komen daarbij aan bod.

Praktijkervaring

Handreiking en stappenplan zijn primair bedoeld voor het tactisch management en project- en verandermanagers bij decentrale overheden.

De handreiking is gebaseerd op de ervaringen uit de praktijk en inzichten van koplopers in het archiefveld.

Eisen aan het e-depot

KING heeft van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) van VNG, IPO en UvW de opdracht gekregen om de eisen te formuleren waaraan een e-depotvoorziening moet voldoen. Dit in vervolg op het eerdere Onderzoek functionaliteit e-depot decentrale overheden.

In het vervolgonderzoek zullen de verschillende varianten van het e-depot naar functionaliteit en architectuur worden uitgewerkt. In april 2016 wordt het rapport opgeleverd.

Meer informatie