Adviescommissie Archieven

Contact met de commissie

De contacten met de adviescommissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris: Jamil Jawad.

E-mail: archief@vng.nl

Wie zijn de leden?

De samenstelling van de adviescommissie Archieven is conform de eisen in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De samenstelling vindt deels via voordracht door vakorganisaties plaats.

Wie in de adviescommissie Archieven zitten, vindt u in dit overzicht.

Wat doet de commissie?

De adviescommissie Archieven adviseert de VNG over thema’s op het gebied van archiefbeleid. De adviescommissie adviseert de VNG-directie beleidsmatig en vakinhoudelijk. (De bestuurlijke advisering is ondergebracht bij de commissie Informatiesamenleving).
Actueel is onder andere het GGU-project Digitale archieven op orde en de herziening van de Archiefwet in verband met de verkorting van de overbrengingstermijn van blijvend te bewaren archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats

Een belangrijke taak van de adviescommissie is de ondersteuning van de VNG bij het opstellen van een ontwerpselectielijst van (inter)gemeentelijke archiefbescheiden. In een selectielijst is aangegeven hoe lang archiefbescheiden bewaard moeten worden. Deze wettelijk verplichte taak voert de VNG in mandaat van de leden uit.

Wanneer vergadert de commissie?

 

13 februari 14.00 - 16.00 uur  
13 juni 13.30 - 16.00 uur (Utrecht, HUA)
17 oktober 13.30 - 16.00 uur  
19 december 13.30 - 16.00 uur