5G

5G is de vijfde generatie netwerk mobiele telecommunicatie en de opvolger van G4. Met deze vijfde generatie verloopt de overdracht van data sneller, is de reactietijd van het netwerk korter en de betrouwbaarheid groter dan bij 4G. 5G wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de informatiesamenleving.

VNG-standpunt

De VNG onderschrijft de noodzaak om door te pakken op de uitrol van 5G. De uitrol van 5G biedt grote kansen voor inwoners en bedrijven, maar komt met grote uitdagingen voor gemeenten. Inpassing van deze fijnmazige infrastructuur gaat niet zomaar.

De VNG is van mening dat hier van tevoren goed over moet worden nagedacht. Gemeenten hebben een ordening van alle activiteiten nodig die van hen worden gevraagd. Daarbij moet ruimte zijn voor een maatwerkaanpak. Gemeenten verschillen immers in grootte en ambities. Het is verder van belang rekening te houden met ervaringen uit het verleden. Zo maken gemeenten kosten voor vergunningverlening en graafwerkzaamheden en vragen inwoners aandacht voor de impact van 5G op hun omgeving en hun gezondheid.

Wat doet de VNG?

De VNG werkt samen met de ministeries van BZK en EZK en met gemeenten om de uitrol van 5G zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De komst van 5G biedt naast vragen over gezondheidszorg ook kansen voor de samenleving, maar de uitrol moet wel goed worden voorbereid. De VNG speelt verder een rol om op te komen voor de belangen van gemeenten als beheerders van de openbare ruimte.

Impactanalyse antennebeleid in relatie tot 5G

Twee rapporten met belangrijk informatie voor het invoeren van 5G zijn beschikbaar. Het gaat om de impactanalyse naar gemeentelijke antenne- en vergunningenbeleid van de VNG en het onderzoek van de KWINK groep naar lokaal welstandsbeleid.
De rapporten geven gemeenten handelingsperspectieven en inzicht in het plaatsingsproces voor antennes in relatie tot lokaal welstandsbeleid.

5G en gezondheid

Het Antennebureau heeft Agentschap Telecom gevraagd metingen uit te voeren bij (test)opstellingen van 5G-antennes in de openbare leefomgeving. Doel is om inzicht te krijgen in de elektromagnetische straling van 5G-zendmasten, voordat 5G landelijk wordt uitgerold.

Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes. Zij gebruikt de uitkomsten van metingen in haar voorlichting. Het Antennebureau publiceert de meetresultaten naar verwachting in het 2e kwartaal van 2019 op haar website.