Opmerkingen bij begroting OCW: aandacht voor streekomroepen

Op 3 december behandelt de Tweede Kamer het onderdeel Media, waaronder de lokale publieke omroepen, van de OCW-begroting. Inbreng VNG: stel voor de begrotingsjaren 2019 en 2020 elk € 6 miljoen beschikbaar om lopende pilots met vijftien streekomroepen in stand te houden.

Dit schrijft de VNG in een position paper aan de Kamerleden in aanloop naar de behandeling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2019.

Houdt de vijftien pilots met streekomroepen in stand

Ook in het medialandschap is sprake van concentratie van lokale omroepen, als manier om ook op lokaal niveau te kunnen blijven voorzien in een toereikend media-aanbod. Sinds 2012 werken NLPO en gemeenten aan de omvorming van de meer dan 260 lokale omroepen naar 80 streekomroepen, waarin lokale omroepen samenwerken of zijn gefuseerd.

Extra ondersteuning

Er zijn inmiddels vijftien streekomroepen die als pilot project fungeren. Zij hebben de afgelopen jaren vaak extra ondersteuning van hun gemeenten ontvangen. De omroepen kampen met teruglopende reclame-inkomsten en hebben zelf geen mogelijkheden nog meer andere financieringsbronnen aan te boren. Daarom is een incidentele financiële bijdrage van twee jaar vanuit het Rijk noodzakelijk. Gemeenten hebben tot op heden meer dan hun verantwoordelijkheid genomen; daarom vragen we nu het Rijk incidenteel bij te springen. 

Meer informatie

Hieronder ons position paper zoals verzonden aan de Tweede Kamer.

Kijk voor onze inbreng op de overige begrotingshoofdstukken op: