Concept-Overgangsregeling Intrekking Wwik

vrijdag 13 januari 2012

Geachte heer de Krom, 

Op 1 januari jl. is de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) ingetrokken. Op 3 januari heeft de rechter in kort geding van de kunstenaarsorganisaties de Staat geboden de wet 'Intrekking wet werk en inkomen kunstenaars' buiten werking te stellen voor zover die betrekking heeft op uitkeringsgerechtigden die reeds vóór 1 januari 2012 een Wwik-beschikking hebben ontvangen en hun rechten op grond van die beschikking nog niet hebben verbruikt, totdat de Staat heeft voorzien in een adequaat overgangsrecht. Vervolgens heeft uw ministerie op maandag 9 januari de betrokken 20 Wwik-gemeenten en enkele landelijke organisaties waaronder de VNG ambtelijk geconsulteerd over de beoogde overgangsregeling. Deze hebben we daarna op 12 januari in concept bestuurlijk voor commentaar voorgelegd gekregen met het verzoek om een reactie vóór 19 januari. Onze reactie, afgestemd met het VNG-bestuur treft u onderstaand aan.