Provincies maken gezamenlijke innovatieagenda bibliotheken

De Gezamenlijke innovatieagenda bibliotheken wordt de komende tijd uitgewerkt in een Actieagenda innovatie 2017-2018. Lopende innovaties en plannen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau komen hierin samen. De provincies en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI's) nemen het initiatief.

De bedoeling is om met vertegenwoordigers van bibliotheken en gemeenten de komende maanden in regio's te komen tot nadere afspraken om de vernieuwing waar mogelijk te versnellen en te versterken.

Gezamenlijke innovatieagenda

De Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 is in juni jl. vastgesteld door het bestuurlijk overleg van de minister van OCW en vertegenwoordigers van IPO, VNG en de VOB. De Koninklijke Bibliotheek heeft de agenda in opdracht van het bestuurlijk overleg opgesteld. De innovatieagenda is gericht op het bevorderen van een toekomstbestendig openbaar bibliotheeknetwerk.

Vier thema's

In de innovatieagenda staan vier thema's centraal:

  • Jeugd & onderwijs
  • Participatie & zelfredzaamheid
  • Persoonlijke ontwikkeling en
  • Verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek.

De rollen en verantwoordelijkheden van de drie overheidslagen en bibliotheken, POI's en de KB zijn vervolgens nader uitgewerkt.

De oplevering van de Actieagenda is in januari 2017. 

Meer informatie