Erfgoed telt, ook lokaal

OCW-minister Van Engelshoven heeft 22 juni de beleidsnota 'Erfgoed telt - de betekenis van erfgoed voor de samenleving' laten verschijnen, mede op basis van bestuurlijk overleg met IPO en VNG.

Haar prioriteiten zijn instandhouding van historische monumenten, vergroten van fysieke en digitale zichtbaarheid en toegankelijkheid van historische plekken.

€ 325 miljoen meer rijksgeld

Er is in deze kabinetsperiode € 325 miljoen meer rijksgeld voor erfgoed beschikbaar voor o.a. de volgende onderwerpen:

  • Er is sinds 2018 een speciale financiële regeling voor de restauratie van grote monumenten.
  • De archeologische rijksmonumenten en scheepswrakken ontvangen extra middelen.
  • Vrijwilligers krijgen ondersteuning en de canon inclusief erfgoededucatie vormen een aandachtspunt.
  • Er komen middelen ten behoeve van het ontwikkelen van normen voor duurzaamheid en herbestemming plus het stimuleren van opleidingen en vakmanschap.

Subsidie onderhoud woonhuismonumenten

Het is de bedoeling dat de fiscale aftrek voor het onderhoud van woonhuismonumenten per 2019 wordt omgezet in een subsidieregeling, louter ter compensatie van de meerkosten die gemaakt moeten worden voor het behoud van de monumentale waarden. Het Rijk verleent voortaan een bijdrage van 35%. De nieuwe regeling moet naar het oordeel van gemeenten geen barrières opwerpen die leiden tot achterstallig onderhoud.

Gemeenten als partners

Op basis van onafhankelijk onderzoek en advies veranderen de verantwoordelijkheden tussen de overheidslagen niet. Via een Erfgoed Deal met andere overheden en maatschappelijke partners wil het Rijk de bijdrage van erfgoed aan veranderingen in onze leefomgeving versterken.

Het Rijk stelt hiervoor in 2019 - 2021 € 20 miljoen ter beschikking en gaat uit van matching door de medeoverheden. Van rijkswege trekt men € 0,6 miljoen uit om samen met gemeenten tot een gemeenschappelijke digitale informatievoorziening over monumenten te komen. Voorts kunnen gemeenten door het Rijk financieel worden gesteund bij het maken van lokale kerkenvisies.

Meer informatie