Opmerkingen VNG bij de Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dinsdag 16 oktober 2018

In week 42 (16,17 en 18 oktober) behandelt u de Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (35000 VII). De VNG vraagt uw aandacht voor twee onderwerpen:

1 Bestuur
• Financiën Sociaal Domein: het rijk dient gemeenten meer tijd en de daarvoor noodzakelijke middelen te bieden om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen.
• Raadsledenvergoeding: nadat er vorig jaar eenmalig € 10 miljoen beschikbaar is gesteld, is het nu zaak tot een structurele, door het rijk gefinancierde oplossing te komen.
• Versterking lokale democratie: De VNG ondersteunt de acties uit het Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie.

2 Informatiesamenleving

  • Governance digitale overheid: Het is goed te zien dat het Rijk mede geïnspireerd is door gemeentelijke initiatieven en een interbestuurlijke governance heeft gecreëerd. Wij hopen dat dit bijdraagt aan het dichterbij brengen van een dienstverlenende, inclusieve overheid.
  • Doorbelasting GDI-voorzieningen: meer gebruik en toenemende efficiency zou moeten leiden tot gereduceerde tarieven.
  • Basisregistratie Personen (BRP): Modernisering is noodzakelijk voor betere dienstverlening aan burgers.
  • Digitalisering agenda’s Overheid heeft aandacht voor publieke waarden:
    • De VNG verwelkomt dat het kabinet het gesprek heeft geagendeerd over de impact van digitalisering op onze publieke waarden en de samenleving als geheel.
    • De VNG draagt actief bij aan de Nationale Data Agenda vanwege de cruciale rol van data in de informatiesamenleving.
    • De VNG stimuleert transparante en toegankelijke overheidsinformatie o.a. door standaardisering en hergebruik van open data.