Verslag startdag IBP (8a)

Opgave 8: Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

 • Thema 8a: Democratische opgave

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

Burgers willen grip houden op de inzet van hun overheid en erop vertrouwen dat het handelen van het openbaar bestuur kundig, integer en democratisch is en gelegitimeerd door gemeenteraden, Provinciale Staten, algemeen besturen van de waterschappen en het parlement. Tijdens de startdag is nader ingegaan op deze deelopgave. De deelnemers hebben aangegeven dat het democratisch samenspel zich op drie niveaus afspeelt:

 1. Samenwerken met inwoners: burger/overheidsparticipatie (breed)
 • De verhouding tussen de participatieve democratie tot de representatieve democratie.
 • Het benutten van kenniscentra voor het delen van goede voorbeelden.
 • Het delen van deskundigheid via leer- en expertisecentra.
 • Voor goede triple helix is samenwerking noodzakelijk van rijk-provincie-gemeenten.
 • Waak voor tweedeling en polarisatie in samenleving.
 • Noodzaak van bestuurder 3.0 / 4.0 qua houding en gedrag
 1. Samenwerken met regionale partners: regiodemocratie
 • Regiodemocratie: wat is een logische regio?
 • Samenhang in daily system.
 • Benut functionele regio’s.
 • Voortzetten 'proeftuinen maak verschil', uitbreiden naast economische focus met andere dragers samenwerking.
 • Benut Triple Helix constructies en voorbeelden.
 • Huidige wet- en regelgeving regio’s bezien met nut en noodzaak van vandaag (evalueren / actualiseren), zoals evaluatie WGR – code interbestuurlijk toezicht.
 1. Samenwerken met andere bestuurslagen: interbestuurlijk
 • Benut IBP voor oplossen systeemvragen door ontschotting.
  • preventie zorg – rol zorgverzekeraars
  • Lokale faciliteiten werkgelegenheid – rol UWV
 • Draag zorg voor goede interdepartementale samenwerking (ontkokering) – vertrouwen richting gemeenten
 • Regio als het nieuwe normaal (evaluatie WGR).
 • Zorg voor vitaal platteland / leefbaar platteland
 • Provinciaal overstijgende regio’s
 • Via G4 - G4—P10 – provinciale VNG verenigingen: N=380 bereiken

Aan de slag!

Tijdens de startdag is een kernteam gevormd. Dit kernteam gaat in de komende periode aan de slag met het verder uitwerken van deze opgave.