Verslag Startdag IBP (5.7 - 5.11)

Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

 • Thema 7: Personen die te maken hebben met huiselijk geweld (waaronder kinderen)
 • Thema 8: Personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering (waaronder jongeren).
 • Thema 9: Mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) verward gedrag vertonen.
 • Thema 10: Recidive na detentie voorkomen (door meer aansluiting tussen detentie en gemeenten).
 • Thema 11: Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

Op de startdag is aandacht besteed aan de verbinding tussen zorg en veiligheid (thema 7 tot en met 11). Hieronder staan enkele onderwerpen die tijdens de startdag aan bod zijn geweest:

 • Top-down versus bottom-up: lokale beleidsvrijheid en invulling van landelijk wensen.
 • Systeemvraagstukken, samenwerking & financiering (tussen WLZ, Wmo, GGZ, Zorgverzekeraars).
 • Aansluiten bij preventieakkoorden.
 • Het voorkomen van versnippering programma’s.
 • Focus op uitvoeringspraktijk.
 • Privacy en gegevensdeling

Per thema is een overzicht gemaakt van wat er al gebeurd op het thema. Hierbij hebben de gemeenten ook enkele aandachtspunten benoemd. 

Aan de slag!

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma is een kernteam samengesteld. Deze gaat in de komende periode aan de slag met het uitwerken van de opgaven radicalisering, personen met verward gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, re-integratie ex-gedetineerden en mensenhandel. Ook wordt er specifieke aandacht besteedt aan de onderlinge verbinding van deze thema’s.