Verslag startdag IBP (5.6)

Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

  • Thema 6: Mensen die zich met het Nederlands niet goed kunnen redden.

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

Rond de 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd. Zij lopen in het dagelijkse leven (bijvoorbeeld tijdens werk) tegen grenzen aan, hebben vaker schulden, moeite met gezondheidsinformatie, overheidscommunicatie en alledaagse digitale toepassingen. In het actieprogramma 'Tel mee met taal' worden gemeenten ondersteund bij het opzetten van een duurzaam netwerk voor laaggeletterdheid.

Deelnemers aan de startdag geven aan dat het noodzakelijk is om een integraal beleid te voeren voor laaggeletterdheid, digitale vaardigheden en mediawijsheid. Daarnaast is er aandacht geweest voor:

  • Formeel en non-formeel leren
  • De rol van gemeenten in het bestrijden van laaggeletterdheid (o.a. meer coördinatie op rijksregelingen)
  • De brede taal-uitkering in relatie tot centrumgemeenten (contactgemeenten uit de Web)
  • De knelpunten in het subsidiebeleid van de Rijksoverheid en de gevolgen daarvan voor gemeenten

Aan de slag!

Gemeenten, departementen, uitvoeringsorganisaties, bibliotheken en maatschappelijke instellingen gaan in de komende periode gezamenlijk met elkaar aan de slag met het thema laaggeletterdheid. Uitgangspunt van deze samenwerking is de integrale benadering.