Verslag startdag IBP (5.5)

Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

 • Thema 5: Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk bieden

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

Het hebben van werk is een belangrijke route voor participatie en maatschappelijk welbevinden. Extra inzet is nodig om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk te bieden (inclusief statushouders). Deelnemers aan de startdag geven aan dat extra kan worden ingezet op de volgende punten:

 • Betere aansluiting van vraag en aanbod
 • Verbinding leggen tussen economie, onderwijs, werk en zorg
 • Aanbod in beweging laten komen
 • Vraag in beweging laten komen

Dit betekent een extra inspanning van gemeenten, de Rijksoverheid, UWV, private partners, onderwijs, activering en dienstverlening.

Hieronder staan enkele thema’s die op 5 april aan bod zijn geweest:

 • Verbinding leggen met sociaal domein (breed)
 • Leven lang leren, ontwikkelen en opleiden, ook in relatie tot kort cyclische banen, andere competenties en kwalificaties, betere inzet O&O-fondsen, regio-branche combinaties
 • Het verbeteren van het functioneren van arbeidsmarktregio’s
 • Doelgroepenbeleid
 • Systeem van bijstand in relatie tot de kort cyclische arbeid en banen en de veranderende (flex) arbeidsmarkt
 • Uitwerken van het subsidiariteitsprincipe

Aan de slag!

Tijdens de startdag is een kernteam gevormd. Dit kernteam gaat in de komende periode samen met andere betrokken overheden en partijen aan de slag met de uitwerking van deze opgave. Met als uitgangspunt overleg over het gezamenlijke doel, in plaats van over de instrumenten.