Verslag startdag IBP (5.4)

Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

  • Thema 4: Mensen voor wie een gezonde manier van leven geen vanzelfsprekendheid is.

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

Armoede en een ongezonde levensstijl hebben een negatieve invloed op de levensloop en gezondheid van kinderen én volwassenen. In de startnotitie van het IBP wordt aangegeven dat het voor de verbetering van de gezondheid belangrijk is om domeinoverstijgend naar gezondheidsvraagstukken te kijken. Daarnaast moeten verbindingen tussen het medisch en sociaal domein worden aangebracht. Tijdens de startdag is onder andere gesproken over:

  • Een integrale aanpak waarbij het thema Gezond leven altijd moet worden meegewogen bij vraagstukken in het sociaal domein
  • Het uitgangspunt dat de integraliteit moet worden benaderd vanuit het individu
  • Vroegsignalering en preventie (bekostiging)
  • Regionale afstemming en interdependentie (bijvoorbeeld dat gemeenten de neiging hebben om problemen over de grens te duwen)
  • Vergroten toegankelijkheid voorzieningen

Aan de slag!

Tijdens de startdag van donderdag 5 april is een kernteam gevormd. In de komende periode gaat dit kernteam samen met andere betrokken overheden aan de slag met de uitwerking van de opgave. Het idee is onder andere om verbinding te leggen met het Preventieakkoord.