Verslag startdag IBP (5.12)

Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

  • Thema 12 Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

Gemeenten, de ministeries van VWS, SZW, OCW en JenV en maatschappelijke partners in de driehoek zorg, onderwijs en arbeidsmarkt zijn samen aan de slag met de aanpak ‘Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren’. Op de Jongvolwassenentop in november is een manifest omarmd met een regionale en landelijke aanpak. Deze heeft als doel om jongeren tussen 16-27 jaar op een integrale manier te ondersteunen, zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

Tijdens de startdag hebben de deelnemers geïdentificeerd dat er diverse regionale projecten lopen, en er al meerdere knelpuntenlijsten zijn opgesteld. Zo is er de werkagenda 18-18+ en een knelpuntenlijst voor de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Het plan is om te blijven werken vanuit de praktijk. Het begint allemaal in de regio. De knelpuntenlijsten worden samengevoegd tot één lijst, aangevuld met eventuele nieuwe knelpunten vanuit de regio’s en besproken met de Rijksoverheid.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken:

  • Communicatie: het ontsluiten van alle kennis en info over het IBP en alle kennis die al beschikbaar is over dit thema
  • Inventariseren onderzoeksvragen gemeenten voor kennisinstellingen
  • Samenwerking met zorgverzekeraars
  • Privacywetgeving
  • Perverse prikkels met betrekking tot financiering van passend onderwijs
  • Samenwerking vroege signalering onderwijs

Aan de slag!

Tijdens de startdag is een kernteam samengesteld. De deelnemers uit deze groep zijn actief betrokken bij de uitvoering van de opgaven. Daarnaast worden de volgende partners betrokken: MBO-raad, SBB, Divosa, Ingrado, NJi, Movisie, Jeugdzorg NL, ervaringsdeskundige jongeren, VO-raad, HBO-raad.