Verslag startdag IBP (5.1 & 5.3)

Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

  • Thema 1: Mensen die te maken hebben met eenzaamheid
  • Thema 3: Ouderen en mensen met een beperking die hulp nodig hebben om in hun eigen vertrouwde omgeving te (blijven) wonen.

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

De kans op een eenzame oude dag neemt toe: mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Maatschappelijke organisaties, gezamenlijke overheden, bedrijven en ervaringsdeskundigen werken samen aan een programma tegen eenzaamheid. Daarnaast wordt in het programma Langer Thuis gewerkt aan een veilige (woon)omgeving voor kwetsbare mensen. Om dit te bereiken zijn naast geschikte woningen ook voldoende, nabije goede informele en professionele zorg en ondersteuning nodig.

Op de startdag van 5 april benadrukten gemeenten het belang van gezamenlijkheid in het Interbestuurlijk Programma. Specifieke aandacht voor gemeenten is er voor:

  • De uitvoering en uitwerking van het actieprogramma één tegen eenzaamheid door gemeenten.
  • Woonopgave voor doelgroep ‘kwetsbare’ personen: het creëren van betere voorwaarden en oplossingen voor passend wonen (wonen op maat).
  • Nieuwe woonzorgtussenvoorzieningen voor ouderen.
  • Toegankelijke Wmo-voorzieningen (fysiek en financieel laagdrempelig).
  • Voldoende mogelijkheden voor tijdelijke opvang als thuiswonen even niet meer gaat. Intensievere ondersteuning van mantelzorgers op het snijvlak van Wmo/ Zvw en Wlz.
  • Bekostiging huisartsenzorg: de Zorgverzekeringswet moet meer ruimte bieden, zodat de huisarts zijn rol weer breder kan inzetten.

Aan de slag!

In de komende periode gaan gemeenten samen met betrokken overheden aan de slag om de ambitie uit het Interbestuurlijk Programma verder uit te werken. Met aandacht voor de gelijkwaardige samenwerking tussen rijk/gemeenten. Aandacht zal er ook zijn voor de samenhang van de onderwerpen sociaal domein en de voortgang op deze thema’s.