Verslag startdag IBP (4)

Opgave 4: Naar een vitaal platteland

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

De opgave is opgesplitst in vier onderdelen:

  • Transitie landbouw

Op dit gebied moet rekening worden gehouden met de voedseltransitie en de transitie van zaden, bloemen en sierteelt (omschakeling naar ecologisch en biologisch). Ook is er aandacht voor de rol van de boer als landschapsbeheerder.

  • Leefbaarheid

Denk hierbij aan bedrijfsbeëindiging, gezondheidsaspecten van landbouw op de omgeving vergrijzing op het platteland en VAB’s.

  • Nieuwe economische dragers

Een aantal ontwikkelingen beïnvloedt het platteland: de komst van de omgevingswet, Natura 2000 en de digitale en fysieke infrastructuur. Gemeenten zijn voorstander van een ‘Ja, mits’-houding om zo meer ontwikkelingen mogelijk te maken. 

  • Klimaat en energietransitie

Op het gebied van klimaat speelt vooral het tegengaan van verdroging en de water- en bodemkwaliteit. Voor de energietransitie kijkt men naar lekstroombenutting, een nette samenhang van beschikbare ruimte en het gebruik hiervan voor nieuwe energievormen en het tegengaan van verspilling.

Aan de slag!

Bij de vaststelling van het IBP is afgesproken dat het Rijk (LNV) en provincies dit onderdeel trekken. Daarom wordt binnenkort in gesprekken met het Rijk en provincies bepaald in hoeverre de gemeentelijke punten meegenomen worden.