Verslag startdag IBP (2)

Opgave 2: Toekomstbestendig wonen

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

Op het gebied van het toekomstbestendig wonen bestaan verschillende uitdagingen: 

  • Versnellen en vergroten bouwproductie
  • Transformatie bestaande woningvoorraad
    • Aanpak particuliere woningvoorraad
    • Segregatie
  • Betaalbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Mobiliteit en wonen
  • Wonen en zorg

Op deze zes onderdelen liggen allerlei uitdagingen, die in het IBP verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden. Het is belangrijk om bij de verdere uitwerking van het IBP rekening te houden met het sociale aspect van de opgave: verduurzaming, doelgroepenhuisvesting, het opbouwen van de wijk en transformatie hebben daar allemaal mee te maken. Een tweede punt dat vaak terugkomt is de financiering: hoe gaan we de verduurzaming financieren? Het derde aandachtspunt is de samenwerking tussen het rijk, gemeenten en provincies: deze samenwerking kan beter, er wordt nu vooral op lokaal gebied gewerkt.

Aan de slag!

Het IBP kan helpen om concrete plannen en afspraken te maken die de uitvoering van bestaande plannen versnellen. Op de startdag is vanuit de gemeenten een kerngroep gevormd die, met ondersteuning van de VNG, onderling en met het Ministerie van BZK contact onderhoudt. De Woonagenda is het eerste onderwerp waarop de gemeenten met het Ministerie aan tafel gaan. Verder heeft BZK aangegeven te willen weten tegen welke wet- en regelgeving gemeenten aanlopen.