Maak tempo met experimenten nieuwe stembiljetten

We juichen het toe dat de minister van BZK komt met een experimentenwet nieuwe stembiljetten. Het (experimenteren met) elektronisch tellen, moet wel eerder mogelijk zijn dan waar nu in is voorzien.

De VNG pleit al jaren voor de invoering van een nieuw stembiljet dat sneller, gemakkelijker en elektronisch telbaar is. Het wetsvoorstel maakt experimenten met twee modellen mogelijk:

  • een stembiljet per partij met namen van kandidaten
  • een stembiljet met partijen en kandidaatnummers

We ondersteunen de keuze om experimenten met (deze) twee modellen mogelijk te maken. Testen wijzen onder meer uit dat het tellen van deze biljetten sneller en gemakkelijker verloopt, de biljetten zijn ook elektronisch telbaar.

Te lange looptijd

Een van onze kanttekeningen bij het wetsvoorstel is de lange looptijd (10 jaar). Hiermee spreekt er te weinig ambitie uit van het wetsvoorstel: doelstelling zou moeten zijn om de experimenten niet langer dan 5 jaar te houden. Dit is ook van belang met het oog op het elektronisch kunnen tellen van de stemmen.

De minister wil pas gaan experimenteren met elektronisch tellen als de experimenten met de nieuwe stembiljetten zijn afgerond. Deze volgordelijkheid kan ertoe leiden dat elektronisch tellen pas in 2031 in beeld komt. Dat duurt veel te lang. Wij dringen er daarom op aan om de looptijd van de wet te bekorten of om binnen 5 jaar experimenten met elektronisch tellen mogelijk te maken.

Meer informatie

Hieronder de brief die de VNG de minister schreef naar aanleiding van de adviesaanvraag over het wetsvoorstel.