Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

Veel mensen in Nederland hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Voor een beperktere groep mensen is dat helaas niet het geval. Tegen hun zin en vaak buiten hun macht worden ze geconfronteerd met een gebrek aan eigenwaarde en zelfredzaamheid, met gevoelens van eenzaamheid en vervreemding, met situaties van uitsluiting, onveiligheid of zelfs mishandeling, met onbenutte talenten, kwetsbaarheid in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, of met andere terugkerende intens beleefde negatieve ervaringen. Meestal zijn het problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangend de levensloop van mensen bepalen. De aanwezigheid van dergelijke problemen in een welvarend land als Nederland voelt wrang.

Als gezamenlijke overheden willen we ons - binnen onze mogelijkheden - sterk maken hier wat aan te doen. Hiervoor liggen kansen binnen het sociaal domein, al hebben veel van deze vraagstukken dwarsverbanden met andere opgaven in het IBP, zoals ‘problematische schulden voorkomen en oplossen’, ‘toekomstbestendig wonen’, ‘Nederland en migrant voorbereid’ en ‘regionale economie als versneller’.

12 opgaven binnen Sociaal Domein

 1. Mensen die te maken hebben met eenzaamheid
 2. Kinderen die binnen verschillende vormen van jeugdzorg en –hulp tussen wal en schip vallen
 3. Ouderen en mensen met een beperking die hulp nodig hebben om in hun eigen vertrouwde omgeving te (blijven) wonen
 4. Mensen voor wie een gezonde manier van leven geen vanzelfsprekendheid is
 5. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk bieden
 6. Mensen die zich met het Nederlands niet goed kunnen redden
 7. Personen die te maken hebben met huiselijk geweld (waaronder kinderen)
 8. Personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering (waaronder jongeren)
 9. Mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) verward gedrag vertonen
 10. Recidive na detentie voorkomen (door meer aansluiting tussen detentie en gemeenten)
 11. Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel
 12. Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren.

Overheid van Nu

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de Overheid van Nu

Meer informatie