IBP, knelpunten sociaal domein en financieel perspectief

Per ledenbrief informeren we u over ontwikkelingen rond het Interbestuurlijk Programma (IBP). Centraal staan de afspraken in de Programmastart IBP, de toezeggingen van het kabinet op belangrijke knelpunten in het sociaal domein en het financieel perspectief in de komende raadsperiode.

De ledenbrief vindt u onder ‘Meer informatie’.

In de brief gaan we in op:

 • Onze inzet in de afgelopen periode richting het nieuwe kabinet
 • Het Interbestuurlijk Programma (IPB) met kabinet, provincies en waterschappen
 • De toezeggingen van het kabinet op vier belangrijke knelpunten in het sociaal domein
 • Het financieel perspectief van gemeenten in de komende raadsperiode

Inzet richting kabinet

In de afgelopen periode was onze inzet richting het nieuwe kabinet gericht op drie doelen:

 • Gelijkwaardige samenwerking
 • Meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgaven (‘samen trap op, trap af’) waarbij de voeding van het gemeentefonds is gebaseerd op het ‘brede begrotingskader’
 • Oplossen van hardnekkige financiële problemen in het sociaal domein

Het bestuur heeft op 14 februari overeenstemming bereikt over de ‘Programmastart IBP’. Hierin staan uitgangspunten voor samenwerking en meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgaven. In de ALV van 27 juni a.s. wordt de Programmastart ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Knelpunten sociaal domein

Tegelijkertijd is met het kabinet gesproken over vier knelpunten in het sociaal domein:

 • Stapeling van tekorten voor een aantal gemeenten
 • Tekorten in de Bundeling Uitkeringen inkomensvoorzieningen (BUIG)
 • Volumegroei in de uitgaven voor jeugd
 • Gevolgen van openeinde regelingen

De afspraken met het kabinet op deze knelpunten maken geen deel uit van het IBP. Wel bepalen deze afspraken samen met het IBP het financiële kader voor de komende periode.

Meer informatie

In de komende periode stellen we onze leden via een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rond het IBP.