VNG aan informateur: Samen werken aan Nederland

Grote beslissingen krijgen lokaal hun beslag. In de 388 gemeenten, dicht bij burgers. De komende kabinetsperiode is er een van grote beslissingen voor urgente vraagstukken.

Denk aan de energietransitie, ingrijpende veranderingen in het sociaal en fysiek domein, de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders en de veiligheid in wijken en buurten.

Alle oplossingen die de Rijksoverheid aandraagt, belanden uiteindelijk in gemeenten. In de buurten, wijken, dorpen en steden van ons land. Daar vindt de verandering plaats. Daar zullen wij als overheden zichtbaar en herkenbaar moeten zijn voor alle inwoners van Nederland.

De manier waarop wij in 2015 als rijk, gemeenten en provincies de plotselinge stroom vluchtelingen hebben opgevangen, is wat ons betreft het bewijs dat we elkaar op een nieuwe manier weten te vinden voor oplossingen voor complexe vraagstukken, midden in die lokale samenleving.’

Dat hebben wij de informateur, mevrouw Schippers, laten weten in een brief over de speerpunten van de VNG voor de formatie.

Grote maatschappelijke opgaven

De opgaven zijn groot en de toenemende verwevenheid van rollen vraagt dat gemeenten en rijk zo snel mogelijk tot een gezamenlijke aanpak komen. Dit geldt in het bijzonder voor de drie grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten al mee aan de slag zijn:

  1. Een duurzaam Nederland
  2. Een sociale en aangename leefomgeving
  3. Een veilig en rechtszeker leefklimaat

Overheden vinden elkaar steeds beter

Voor echte oplossingen hebben we elkaar nodig en vinden we elkaar steeds beter. Voor gemeenten doet het er minder toe wie ‘erover gaat’. Belangrijker is hoe alle overheden samen werken aan een sterker Nederland.

Decentrale overheden raadplegen

Ook de Raad van State heeft hierop gewezen in zijn vierde periodieke beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen. Er is nu dus meer dan ooit aanleiding om decentrale overheden te raadplegen in het formatieproces.

Meer informatie

Zie ook