Ontwikkeling lokale democratie: vernieuwing op maat

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap over je eigen leefomgeving. Hoe krijgen gemeenten het voor elkaar dat mensen mee willen doen, ook inwoners die zich nu niet betrokken voelen?

De VNG-werkgroep Democratie en Bestuur roept op tot ruimte voor nieuwe vormen van bestuur en politiek om burgers beter te kunnen betrekken, en tot ruimte voor verschillende vormen van democratie om zo maatschappelijke opgaven lokaal op maat aan te kunnen pakken. 

De werkgroep Democratie en Bestuur roept verder op tot:

  • gemeentebesturen die in rol, inrichting, proces en praktijk,
    starten met de wensen en verwachtingen van de samenleving
  • nieuwe interbestuurlijke verhoudingen, waarin gelijkwaardigheid, transparantie en samenwerking centraal staan
  • een flexibeler inrichting van het lokale bestuur
  • een ruimer lokaal belastinggebied om geld voor lokale keuzes mogelijk te maken

Ontwikkelagenda

De werkgroep presenteert ook een Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022. De agenda beschrijft hoe gemeenten - op lokale maat - zelf vorm kunnen geven aan verdere democratische vernieuwing en de rol van de VNG daarbij. De oproep en Ontwikkelagenda staan op de agenda van de Buitengewone ALV (BALV) op 30 november in Nieuwegein.

Rol gemeenteraad

Een van de belangrijke elementen uit de Ontwikkelagenda is de verbindende rol van de gemeenteraad. Raadsleden zijn de belangrijkste schakel tussen samenleving en lokaal bestuur en moet ertoe ondersteund worden dat zij deze rol ook kunnen vervullen. 

Dit vraagt om hogere financiële vergoedingen voor raadsleden van in elk geval de kleinere gemeenten, maar ook om stevige inhoudelijke ondersteuning via griffie(r)s en een ruim en samenhangend opleidingsaanbod via de VNG Academie (in overleg  met de beroepsverenigingen).

Samenstelling werkgroep

De werkgroep Democratie en Bestuur bestaat uit leden van de VNG-commissies Raadsleden & Griffiers en Bestuur & Veiligheid, voorzitter is Koos Janssen, burgemeester van Zeist. De werkgroep heeft zich gebaseerd op aanbevelingen in verschillende recente rapporten over de staat van de lokale democratie, en op de expertise en ervaringen van de leden in hun werk als raadslid, griffier, wethouder, burgemeester of gemeentesecretaris.

Meer informatie

Zie ook