Consultatie wijziging Wet algemene regels herindeling

donderdag 19 december 2013

Geachte heer Plasterk,

In uw brief van 8 november jl. heeft u ons het wetsvoorstel tot wijziging van de wet Arhi ter consultatie gestuurd. Het wetsvoorstel beoogt de bestaande praktijk ten aanzien van verkiezingen bij herindeling in de wet Arhi te verankeren. Daarnaast wil u met deze wetswijziging de bepaling schrappen, dat verkiezingen gehouden moeten worden bij grenscorrecties die mogelijk kunnen leiden tot een wijziging van het aantal raadszetels.

Uw voorstel om de bestaande praktijk ten aanzien van verkiezingen te verankeren in de wet Arhi ondersteunen wij. Dit geldt ook voor wat betreft de zittingstermijnen van de gemeenteraad. In uw voorstel gaat u specifiek in op de zittingstermijn van gemeenteraden bij een herindeling die halverwege de zittingsduur plaatsvindt. Het is nu mogelijk dat gemeenteraden dan binnen vier jaar driemaal verkiezingen kunnen hebben. U stelt voor om, mede gelet op de adviezen van de Rob en de Kiesraad, de zittingstermijn bij dergelijke herindelingen te verlengen door de reguliere verkiezingen over te slaan en voorafgaand aan de herindeling de verkiezingen te houden. Dat komt op een termijn van zes jaar en drie maanden neer volgens uw voorstel. Het alternatief  dat er in vier jaar drie verkiezingen georganiseerd worden is voor ons niet wenselijk omdat er dan te vaak een wisseling van raden plaatsvindt. Dit draagt niet bij aan de continuïteit van bestuur bij gemeenten. We onderschrijven daarom uw keus om eenmalig de verkiezingen over te slaan. Wel constateren we dat zes jaar en drie maanden een lange periode is. We adviseren dan ook dat u gemeenten die mogelijk gaan herindelen én waarbij dit vraagstuk aan de orde is, actief informeert over deze verlengde termijn en de gevolgen daarvan voor de gemeenteraden. Gemeenten kunnen dan zelf besluiten of ze dit acceptabel vinden of liever een jaar uitstel nemen.