Internetconsultatie Wet gemeenschappelijke regelingen

Formele titel: 
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij taken die in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd, te versterken door de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en enige andere wetten te wijzigen.

Internetconsultatie loopt van 26 augustus tot en met 12 oktober 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.