Moet al in de beginfase van de gemeenschappelijke regeling alles zo concreet mogelijk worden beschreven?

Kun je ook een soort raamregeling maken waarbij alleen wordt vermeld dat binnen de gemeenschappelijke regeling backofficedienstverlening en bedrijfsvoering plaatsvindt. Later zouden dan de specifieke taken daaraan gehangen moeten worden middels een collegebesluit. Zijn bestuursrapportages verplicht op grond van de WGR?

Nee, het is niet mogelijk om een algemene taak op te nemen om daar al naar gelang de wens van de gemeenten invulling aan te geven. Er kan middels art. 10 wgr een bevoegdheid worden overgedragen aan het AB om bepaalde wijzigingen in de regeling op te nemen, zoals bijvoorbeeld aanvullende taken. Bestuursrapportages zijn niet verplicht. Wel wordt een actieve informatieplicht verwacht van de afgevaardigde.