Waarom gaan we anders samenwerken?

Waarom gaan we anders samenwerken?

Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, legt de aanleiding en het belang van het Interbestuurlijk Programma uit.  

Interbestuurlijk Programma

De gevolgen van de klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de toenemende problematische schulden en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland. Het is slechts een greep uit de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten nu al aan werken, of dat binnenkort zeker gaan doen. Het zijn opgaven die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente of regio of een bepaald beleidsterrein. De VNG, het Rijk, de UvW en het IPO beseffen dat voor een succesvolle aanpak een andere vorm van samenwerking tussen overheden nodig is. De basis voor deze samenwerking is vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Maar waarom is een andere vorm van samenwerken nodig? De bestuurlijke reflectie ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’ van de NSOB toont aan dat de opgaven van vandaag en morgen een afwisselende rol, positie en methodiek vragen van overheden. Een vorm van samenwerken waarbij we samen de schouders eronder zetten op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Niet alleen omdat we afhankelijk zijn van elkaar, maar vooral omdat we met een gezamenlijke inzet van expertises en verantwoordelijkheden tot een beter resultaat kunnen komen voor onze inwoners.

Basis

Om te kunnen werken op basis van een gelijkwaardig partnerschap is voorafgaand aan de  onderhandelingen over het IBP met het Rijk afgesproken dat er een oplossing komt voor de problemen die zijn ontstaan in het sociaal domein. En daarnaast dat de nog te vormen nieuwe colleges en raden zelf bepalen waar ze hun eigen middelen op inzetten.

Startdag

De opgaven uit het IBP worden verder uitgewerkt, inclusief afspraken. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten nu hun lokale kennis, lokale praktijk en lokale wensen/ behoeften in beeld brengen. Uitgangspunt is de grote diversiteit in aanpak, keuzes en voortgang. Kortom, er is al veel kennis en ervaring over mogelijke knelpunten, wat nodig is en wat goed werkt. Deze lokale expertise gaan we op de Startdag IBP voor gemeentelijke ambtenaren op 5 april ophalen en bespreken. Het komt er nu op aan deze nieuwe manier van werken dienstbaar te maken aan de lokale aanpak en de samenwerking met departementen te zoeken waar nodig. Ook met de (nieuwe) bestuurders gaan we spoedig in gesprek. Hiervoor sluiten we aan bij de ALV’s van de provinciale afdelingen. Op de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2018 wordt het IBP en de nadere uitwerking van de opgaven geagendeerd.

Leren in de praktijk

Deze nieuwe manier van werken tussen overheidslagen en in lokale en regionale netwerken met partners, gaat niet vanzelf. Departementen, collega’s bij gemeenten, provincies en waterschappen en ook wij in de Willemshof zullen regelmatig in oude reflexen vervallen. Elkaar aanspreken op gelijkwaardigheid en de ambitie om echte oplossingen te vinden voor gedeelde maatschappelijke vraagstukken is dan de beste reactie. Meld vooral uw ervaringen, want het is ook een leerproces voor ons allemaal en leren doe je het best in de praktijk.

Meer informatie