Vpb en het gemeentelijk grondbedrijf, deel 2

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) geeft in nieuwsflits nummer 5 van juni 2017 uitleg over de beoordeling van het winstoogmerk van een gemeentelijk grondbedrijf (‘QuickScan’ en ‘Post QuickScan’).

Als het grondbedrijf een (fiscale) onderneming is en de gemeente buiten de bandbreedten voor de ‘WACC’ uit de handreiking valt, is de Belastingdienst bereid om op individuele basis tot een oplossing te komen.

Nieuwsflits Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf

In de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van 6 november 2015 is voor het beoordelen van het winstoogmerk de QuickScan opgenomen. Bij twijfel of sprake is van een winstoogmerk is nader onderzoek nodig.

De SVLO noemt dat in de nieuwsflits de ‘Post QuickScan’. Hierbij wordt de werkelijk betaalde rente over het aandeel vreemd vermogen in het onderzoek betrokken. De nieuwsflits beschrijft de werkwijze en de aandachtspunten.

Grond op de openingsbalans: DCF-methode

Is sprake van een winstoogmerk, dan is het grondbedrijf een onderneming in fiscale zin en moet het een openingsbalans opstellen. In genoemde handreiking is de discounted cashflowmethode (DCF) beschreven om de waarde van de grondexploitatie(s) op 1 januari 2016 te bepalen.

Bandbreedten

Bij het toepassen van de DCF-methode blijken veel gemeenten niet te vallen binnen de in de handreiking genoemde bandbreedten (pag. 28 – aandeel eigen vermogen 30-40%, marktrente 3,0-5,0%). Daarmee ontstaat onzekerheid over de toepassing van de genoemde parameters (rentepercentage en verhouding EV/VV) bij het opstellen van de WACC-berekening (Weighted Average Cost of Capital).

Overleg met Belastingdienst

De Belastingdienst heeft aangegeven bereid te zijn om op individuele basis een werkbare oplossing aan te bieden aan gemeenten die buiten de bandbreedten vallen. Die gemeenten kunnen in vooroverleg treden met als doel om op basis van de feiten en de omstandigheden rechtszekerheid te krijgen over de te hanteren WACC.

De VNG is geen partij in deze overleggen, maar is positief over de bereidheid van de Belastingdienst om concrete afspraken te maken.

Meer informatie