SVLO-nieuwsflits fiscale jaarwinst grondbedrijven (vpb)

Een grondbedrijf dat belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting mag onder bepaalde voorwaarden een winstuitstelpost vormen voor nog te maken kosten.

In het VNG nieuwsbericht van 13 april 2017 hebben wij gemeld dat een aantal gemeenten in overleg was met de Belastingdienst over de fiscale jaarwinstbepaling bij gemeentelijke grondbedrijven. Een gemeente heeft dit overleg recent afgerond. De nieuwsflits geeft inzicht in de uitkomst van dit overleg, wat ook voor andere gemeenten duidelijkheid kan bieden.

Kosten voorzieningen

De nieuwsflits gaat in op de vraag of en in hoeverre bij de fiscale jaarwinstbepaling rekening gehouden mag worden met kosten die zich voordoen na levering van de individuele kavels. Het betreft bijvoorbeeld kosten voor wegen, pleinen, bruggen, riolering en openbaar groen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het zogenoemde ‘Zwembad-arrest’ van de Hoge Raad.

In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een belastingplichtige ten laste van de verkoopopbrengst een winstuitstelpost mag vormen in verband met nog te maken kosten, mits verwachtingen zijn gewekt jegens de koper dat deze kosten in de toekomst feitelijk ook gemaakt zullen worden.

Meer informatie