Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven

Formele titel: 
Wet van (datum) tot wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatgasemissies van een voertuig
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (Gesloten)

Inhoud
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wijziging van de Gemeentewet voor. Tot nu toe mogen parkeertarieven alleen afhankelijk zijn van parkeerduur, parkeertijd, oppervlakte en ligging. Door deze wijziging mogen gemeenten ook differentiëren naar uitlaatgasemissies van een voertuig, zowel voor parkeerplekken, -vergunningen en laadplekken.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.