Kan een object in aanbouw dienen tot woning?

Ja. De wetgever heeft voor de OZB aangegeven dat woningen in aanbouw als woning kwalificeren [MvT, Kamerstukken II 1996/97, 25 037, nr. 3, blz. 20 (Aanpassingswet Wet WOZ)]. En ook voor de uitvoering van de Wet WOZ wordt het onderscheid naar woning en niet-woning bij bouwactiviteiten gehanteerd. Het onderscheid komt daar vooral tot uitdrukking in de bronnen voor de gegevens over de stichtingskosten.

Als men woningen bouwt, kan van het bouwterrein geen OZB-gebruikersbelasting worden geheven. Bouwt men echter niet-woningen dan is belastingheffing wel mogelijk. Voor bouwterreinen waar men een combinatie van functies realiseert, zal de toetsing moeten plaatsvinden naar de stand van de bouw op 1 januari van het betreffende belastingjaar.