Kan braakliggende grond tot woning dienen?

Bij braakliggende grond speelt de vraag of er überhaupt wel sprake van gebruik is. Deze vraag is niet nieuw. Voor grond waarop nog niet wordt gebouwd, is de vraag niet volmondig met een ja of nee te beantwoorden. In het arrest HR 22 juli 1985, nr. 22649, Belastingblad 1985, blz. 658, BNB 1985/258 (De Bilt) overwoog de Hoge Raad dat er geen sprake was van gebruik bij grond die voor handels- of beleggingsdoeleinden werd aangehouden. De VNG is echter van mening dat deze uitspraak achterhaald is. Nadat dit arrest is gewezen, heeft de wetgever namelijk aangegeven dat het uit speculatief oogpunt onbenut aanhouden van een onroerende zaak als gebruik moet worden gezien [MvA, Kamerstukken II 1996/97, nr. 25 037, nr. 6, blz. 12]. Daarom zijn braakliggende terreinen die de eigenaar om welke reden dan ook aanhoudt om op een later moment te gebruiken, bij die eigenaar in gebruik.

Zie vraag 14 voor de gevolgen voor de aanslagregeling.