VNG vraagt minister om duidelijkheid over amendement-Omtzigt

In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt de VNG om duidelijkheid over de reikwijdte van het aangenomen amendement-Omtzigt, over de onroerendezaakbelasting voor instellingen van sociaal belang.

Hierdoor hebben gemeenten sinds 1 januari 2019 de vrijheid voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen.

Onduidelijkheid over reikwijdte

Omdat de wettekst en de toelichting daarop niet op elkaar aansluiten, is onduidelijk wat de reikwijdte van het amendement is. Het roept zo veel vragen op dat de VNG haar leden adviseert te wachten met toepassing, totdat de gewenste duidelijkheid er is. Het amendement verplicht gemeenten overigens niet om voor instellingen van sociaal belang het woningtarief toe te passen. Gemeenten mogen dat zelf bepalen.

Eerste Kamer

Al voor de aanname van het amendement heeft de VNG de Eerste Kamer geattendeerd op de onduidelijke wetgeving. De Eerste Kamer debatteerde op 11 december 2018 over het Belastingplan 2019. De gewenste duidelijkheid is er toen niet gekomen.

Overleg over reikwijdte

Daarop heeft de VNG in een brief aan het kabinet gevraagd om een overleg over de reikwijdte van het amendement. De conclusie van dat overleg is dat een wetswijziging noodzakelijk is om dit goed te regelen. Het wijzigen van een wet duurt over het algemeen circa twee jaar. Dat betekent dat de onduidelijkheid die het toepassen van het nieuwe artikel 220f, lid 2 van de Gemeentewet meebrengt voorlopig blijft bestaan.

Kamervragen

In april 2019 heeft de initiatiefnemer van het amendement, Pieter Omtzigt, Kamervragen gesteld over zijn amendement. De vragen zijn in dezelfde maand beantwoord door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

VNG blijft aandringen op duidelijkheid

Om te zorgen dat de gewenste aanpassing van de Gemeentewet er komt, heeft de VNG nu opnieuw een brief gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De VNG verzoekt de minister aan te geven hoe en wanneer de gewenste duidelijkheid er komt. Vanzelfsprekend met de toevoeging dat de VNG graag bereid is mee te denken over een oplossing.

Meer informatie