Wetsvoorstel afschaffing precariobelasting op nutsnetwerken

Vooruitlopend op de hervorming van het lokaal belastinggebied wil het kabinet de precario op nutsleidingen afschaffen. Dat betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren

Minister Plasterk (BZK) heeft daarvoor inmiddels een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Overgangsrecht

Gemeenten krijgen maximaal tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving op te vangen. Het overgangsrecht geldt alleen voor gemeenten die in 2015 precariobelasting hebben geheven. Gemeenten mogen maximaal het tarief in rekening brengen dat gold op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel aankondigde. De minister wil daarmee voorkomen dat de tarieven en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt.

Verruiming lokaal belastinggebied

De VNG bestudeert het wetsvoorstel in het licht van verruiming van het lokaal belastinggebied. De VNG vindt namelijk dat bij vernieuwing van het belastinggebied de precario op nutsleidingen niet per se hoeft te blijven bestaan. Als gemeenten meer financiële flexibiliteit en ruimte krijgen, dan kan tegelijkertijd het lokaal belastingstelsel eenvoudiger. Het kabinet heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met bouwstenen voor verruiming van het lokaal belastinggebied.

Meer informatie