Vergoeding bewerkte gegevens van waterbedrijf gaat omhoog

De vergoedingen voor bewerkte gegevens over de hoeveelheid toegevoerd water voor de rioolheffing worden met ingang van 1 januari 2017 met 2,05% verhoogd.

In 1998 hebben VNG en Vewin een convenant gesloten over het verstrekken van verbruiksgegevens door waterbedrijven voor de rioolheffing. Het verstrekken van onbewerkte gegevens is kosteloos.

Als het waterbedrijf gegevens moet bewerken om aan de informatiebehoefte van de gemeente te voldoen, is de gemeente daarvoor een vergoeding verschuldigd. De bedragen zijn opgenomen in artikel 4, tweede lid, van het convenant.

Vergoeding voor bewerkte gegevens 2017 tot en met 2019

De vergoeding voor bewerkte gegevens bestaat uit twee componenten:

1. Een vergoeding van personeelskosten voor de bewerking zelf. Deze wordt gesteld op € 63 voor de eerste levering in een jaar en € 32 voor elke volgende levering in hetzelfde jaar.

2. Een vergoeding van de kosten van ontwikkeling of aanvulling van het geautomatiseerd systeem, veroorzaakt door vragen om bewerkte/gespecificeerde gegevens. Deze wordt gesteld op:

aantal aansluitingen in gemeente vergoeding per aansluiting met een minimum van
0-10.000 € 0,12686 n.v.t.
10.001-25.000 € 0,12051 € 1.268,60
25.001-50.000 € 0,11417   € 3.012,75
50.001 of meer € 0,10783 € 5.708,50

met een maximum van € 10.783,00 per jaar.

Driejaarlijkse indexering

Het convenant regelt dat de tarieven eens per drie jaar worden aangepast aan de inflatie op basis van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (cpi) - reeks Alle huishoudens.

De aanpassing nu gaat om de cpi van oktober 2016 ten opzichte van de cpi van oktober 2013. Dit heeft geleid tot een tariefverhoging van 2,05%.

Meer informatie