Ruimere overgangsregeling precariobelasting

Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, moeten gedurende een periode van 10 jaar de opbrengst uit precariobelasting terugbrengen tot nul.

De voorwaarde dat decentrale overheden in 2015 inkomsten genoten hebben uit precariobelasting op openbare werken van algemeen nut, is uit het wetvoorstel geschrapt.

Met een nota van wijziging wordt het overgangsrecht aangepast, zodat alle dat gemeenten waarin op 10 februari 2016 een belastingverordening gold voor precariobelasting op nutsnetwerken, onder de overgangsregeling vallen.

Tempo

Het tempo waarin gemeenten de precariobelasting op nul brengen, kiezen ze zelf.

Het tarief mag gedurende de overgangsperiode hoogstens het tarief zijn dat op 10 februari 2016 in de verordening stond.

Twee voorwaarden

Op grond van het wetsvoorstel zoals ingediend dienden decentrale overheden aan twee voorwaarden te voldoen om onder de overgangsregeling te vallen.

  • Ten eerste dienden decentrale overheden in 2015 inkomsten genoten te hebben uit precariobelasting op openbare werken van algemeen nut.
  • Ten tweede dienden zij op 10 februari 2016 een belastingverordening ter zake te hebben.

Met de nota van wijziging komt nu de eerste voorwaarde te vervallen, zodat gemeenten waarin op 10 februari 2016 een belastingverordening gold voor precariobelasting op nutsnetwerken onder de overgangsregeling vallen.

Meer informatie