Ontwikkelingen precariobelasting en rioolheffing

Minister Plasterk (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de gesprekken die hij met de VNG voert over de rioolheffing en de precariobelasting. Aanleiding zijn moties van Kamerlid Hayke Veldman (VVD).

De motie over rioolheffing stelt het ingezetenschap centraal. De minister zegt dat hij met een wetsvoorstel komt waarin het principe ‘de gebruiker betaalt’ centraal staat. Daarbij zou de gemeente keuzevrijheid houden bij de grondslagen mits ze aansluiten bij het gebruik van de riolering.

Reactie VNG op motie rioolheffing

In reactie op de motie heeft de VNG aangegeven dat er sprake is van misverstanden over de rioolheffing. Verder vragen wij ons af hoe dit initiatief zich verhoudt tot het lopende onderzoek van de minister van I&M naar de duurzame en toekomstbestendige financiering van het waterbeheer.

Precariobelasting

Over de afschaffing van precario op nutsnetwerken stelt de minister dat het beste is dat te regelen bij een komende grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Daarin kunnen de effecten worden opgevangen. Hierop vooruitlopend stuurt de minister dit voorjaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 de nu geldende tarieven voor precario op nutsnetwerken niet verder kunnen verhogen, en dat het aantal gemeenten dat deze vorm van precario heft, niet verder stijgt. 

Overgangsperiode

Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar geeft gemeenten nog tien jaar de mogelijkheid om precariobelasting te heffen. Na uiterlijk tien jaar is precarioheffing op nutsnetwerken niet meer mogelijk.

Meer informatie