Wijzigingen Modelverordening leges

De VNG heeft de Modelverordening leges op een aantal punten gewijzigd. In onze ledenbrief lichten wij de wijzigingen toe.

Op korte termijn is van belang dat de vervangende Nederlandse identiteitskaart en de tariefbepalingen over de natuurtoets goed in de legesverordening zijn geregeld en dat bij de legesverordening behorende bijlagen op de juiste wijze zijn bekendgemaakt.

Wijzingen

De Modelverordening leges is op de volgende punten gewijzigd:

  • aanvulling van de begripsomschrijving van maand
  • toevoeging vervangende Nederlandse identiteitskaart aan het belastbaar feit;
  • het vervangen van twee in hogere wetgeving geregelde vrijstellingen voor ‘milieuleges’ door een algemeen geformuleerde ‘wettelijke vrijstelling’;
  • toevoeging facultatieve bepaling over bekendmaking van bijlagen;
  • het vervallen van de tariefbepaling voor naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand;
  • actualisering van de tariefbepalingen over vastgoedinformatie;
  • toevoeging van een keuzemogelijkheid in de begripsomschrijving van aanlegkosten en van bouwkosten in verband met jurisprudentie;
  • actualisering van de tariefbepalingen voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten in verband met de Erfgoedwet en Model Erfgoedverordening;
  • redactionele wijzigingen in de tariefbepalingen voor aangehaakte omgevingsvergunningen;
  • wijziging van de tariefbepalingen over de natuurtoets bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met de nieuwe Wet natuurbescherming en het gewijzigde Besluit omgevingsrecht.

Meer informatie