Kamer wil precario op kabels en leidingen afschaffen

3 december 2015

De Tweede kamer heeft op 18 november jl. een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd zo snel mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen, dat de precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven afschaft.

Begin dit jaar liet de minister van BZK weten de afschaffing van de precariobelasting mee te willen nemen in de discussie over de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Maar de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied is voorlopig op de lange baan geschoven.

VNG tegen afschaffen

De VNG heeft bezwaar tegen de inperking van het gemeentelijke belastinggebied die de voorgestelde afschaffing van de precariobelasting met zich brengt. Zij zal de financiële consequenties van een eventuele afschaffing daarom blijven benadrukken.

Complex

Bovendien is de materie complex en spelen er tegenstrijdige belangen. Om die reden zijn eerdere wetsvoorstellen tot afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen uiteindelijk dan ook niet ingediend bij de Tweede Kamer.
Heffing in 2016 nog mogelijk

Voor 2016 houden gemeenten in ieder geval nog de mogelijkheid om precariobelasting te heffen over kabels en leidingen van nutsbedrijven.

Meer informatie