Handleiding Uniformering objectafbakening gem. belastingen

De VNG Handleiding Uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen is beschikbaar. De handleiding beschrijft bij welke gemeentelijke belastingen en hoe kan worden aangesloten bij de objectafbakening in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Uniformering leidt tot eenvoud, transparantie en een objectafbakening die is uit te leggen aan de belastingplichtige. De objectafbakening speelt bij verschillende belastingen een rol. Het gaat daarbij vooral om de verdeling van de lasten over de verschillende objecten.

Voorstellen overnemen

Wij geven u in overweging deze voorstellen over te nemen. Het kan gewenst zijn de heffingsmaatstaf of tariefstelling bij de rioolheffing en de afvalstoffenheffing aan te passen, omdat het aantal in de belastingheffing te betrekken objecten door de uniformering kan wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling de betreffende belastingverordeningen geheel opnieuw vast te stellen. Gelet op de aard van de belastingen moet een uniformering op 1 januari ingaan. De wijzigingen hebben wij per model-belastingverordening in een was-wordt-tabel zichtbaar gemaakt (bijlage 2).

Aandachtspunten

Bij uniformering van de objectafbakening van de verschillende gemeentelijke heffingen met die van de WOZ/OZB verdienen de volgende vragen bijzondere aandacht: 

  • Hoeveel objecten verdwijnen of komen erbij?
  • Wat zijn de gevolgen voor de belastingopbrengst?
  • Wat zijn de gevolgen voor de kostendekking bij bestemmingsheffingen?
  • Moeten we kiezen voor een andere heffingsmaatstaf?
  • Moeten we de tariefbepalingen (of tariefdifferentiatie) aanpassen?

De antwoorden zullen voor gemeenten uiteenlopend zijn en komen in de handleiding niet aan de orde.

Meer informatie