Huisvesting van vergunninghouders

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders
Kamerstuknummer: 
34454

Inhoud
De instroom van asielzoekers op de sociale huurwoningmarkt leidt in sommige delen van Nederland tot langere zoektijden voor reguliere woningzoekers. Om verdringing van reguliere woningzoekers door deze verhoogde instroom te voorkomen, moeten er maatregelen worden genomen. Ter zake is tevens een motie aangenomen van het lid van de Tweede Kamer, Van der Linde1, die de regering verzoekt met inachtneming van de noodzaak van snelle doorstroming van vergunninghouders uit asielzoekerscentra, asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning als voorrangscategorie uit de Huisvestingswet 2014 te schrappen. Dit wetsvoorstel geeft hier invulling aan.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 27 september 2016. Aangenomen door de Eerste Kamer op 13 december 2016.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.