Subsidieregeling huisvesting vergunninghouders: hoe werkt het?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Halfjaarlijks stelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hiervoor een landelijke taakstelling vast. De minister voor Wonen en Rijksdienst bepaalt daarna de taakstelling per gemeente, naar rato van het aantal inwoners.

Om ervoor te zorgen dat gemeenten tijdig aan hun taakstelling kunnen voldoen en om de sociale huursector zoveel mogelijk te ontzien, wordt een subsidie verstrekt aan verhuurders voor nieuwe woonvoorzieningen voor vergunninghouders.

Met deze subsidieregeling wordt een versnelde realisatie van extra huisvestingscapaciteit gestimuleerd.

De subsidieregeling betreft een bedrag van € 6250 per gehuisveste vergunninghouder van 18 jaar of ouder. Om aanspraak te maken op subsidie voor de huisvestingsvoorziening moet uiteraard aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Brochure BZK

In de brochure Subsidieregeling huisvesting vergunninghouders van het Ministerie van BZK vindt u alle informatie over de tijdelijke regeling: de voorwaarden, voorbeelden van business cases en een aantal faq’s.

Meer informatie