Video's: Eritrese nieuwkomers toeleiden naar onderwijs

Eritrese nieuwkomers ondersteunen bij het vinden van werk via de route van een passende opleiding. Wat is ervoor nodig om dit als gemeente goed aan te pakken? Dat was het thema van de derde bijeenkomst van het impulstraject kwetsbare Eritrese nieuwkomers. Video's zijn nu beschikbaar.

Eritrese statushouders die tussen 2014 en 2016 een verblijfsstatus kregen, staan aan het begin van het integratieproces. Ze doen nog nauwelijks mee op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Daarom wordt hier binnen het impulstraject aandacht aan besteed. De VNG onderzocht tijdens de bijeenkomst met de betrokken gemeenten en een panel van deskundigen waar de gemeentelijke aanpak op dit onderdeel versterkt kan worden.

Video’s bijeenkomst

Werk hebben is van groot belang voor een goede psychische gezondheid. Een obstakel voor vele Eritrese nieuwkomers is de aansluiting vinden op hun eerder genoten vooropleiding en het onderwijssysteem in Nederland. Daarbij is de arbeidsmarkt in Nederland anders georganiseerd dan in Eritrea. Daar bepaalt de overheid vaak het werktraject dat je gaat volgen. In vijf video’s wordt ingezoomd op verschillende aspecten van de arbeidstoeleiding met de nadruk op de onderwijsroute.

Monitor gemeentelijk beleid

De video is een registratie van de presentatie van Merel Kahmann, onderzoeker verbonden aan de monitor beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018 van het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Er is extra ondersteuning nodig vanuit gemeenten om Eritrese nieuwkomers toe te leiden naar een baan of een opleiding.

Paneldiscussie Arbeidstoeleiding Eritrese nieuwkomers 

Een panel van deskundigen is in deze video in gesprek over de arbeidstoeleiding van (Eritrese) statushouders met een focus op de onderwijs. Het gaat over het belang van inzetten op het juiste onderwijsniveau, de noodzaak van extra tijd en begeleiding, de rol van een culturele mediator en over samenwerking met de ROC’s. De panelleden zijn Mekonnen Ykeallo (stichting Ykeallo), Erna Gaal (Divosa), Jetske van Woerden (ROC Midden Nederland) en Merel Kahmann (onderzoeker, o.a. KIS). 

Inzetten op MBO of hoger?

In deze video gaan de panelleden in discussie over de volgende stelling: te veel statushouders gaan naar een Entree-opleiding (MBO). Mekonnen Ykeallo: ‘We leveren  weinig maatwerk en geven statushouders te kort tijd om te klimmen. Statushouders worden vaak te hoog of te laag ingeschat.’

Passend nieuwkomersonderwijs vraagt samenwerking

Extra begeleiding is hard nodig voor Eritrese statushouders. Daarbij is het van belang aandacht te besteden aan studievaardigheden en ondersteuning bij het vinden van een stage. Dit vraagt een investering van gemeenten en goede samenwerking met het ROC, zoals die tussen ROC Midden Nederland en de gemeente Utrecht. Jetske van Woerden vertelt daarover dat het in het begin lastig was, maar nu kijken docenten meer vanuit het perspectief van arbeidsintegratie.

Meerwaarde sleutelpersoon

In deze video bespreken de panelleden de meerwaarde van de inzet van cultureel mediators of sleutelpersonen bij een traject naar werk of een opleiding. Hoewel het volgens hen geen voorwaarde is, zijn alle panelleden positief over de inzet van een sleutelpersoon bij het overbruggen van cultuurverschillen of het oplossen van misverstanden door een taalbarrière.

Meer informatie