Interbestuurlijke samenwerking: aan de slag met inburgering

Eén van de ambities binnen het Interbestuurlijk programma is dat nieuwkomers zo snel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Erica de Jong en Maartje Groot zijn aan enthousiast aan de slag gegaan om deze ambitie mogelijk te maken.

Erica als programmacoördinator bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Maartje als trekker van een aantal inburgeringsopgaven binnen dit ministerie. Maar dit kunnen ze natuurlijk niet alleen. Daarom hebben ze met het team ‘Veranderopgave inburgering’ (VOI) zoveel mogelijk partijen uitgenodigd om mee te denken. Een mooi praktijkvoorbeeld van interbestuurlijke samenwerking.

Kunnen jullie iets vertellen over jullie aanpak rondom de veranderopgave inburgering?

Erica: “Afgelopen voorjaar zijn we van start gegaan met de veranderopgave inburgering. Met als doel om de afspraken uit het Regeerakkoord verder uit te werken. De ambities uit het Regeerakkoord zijn namelijk nog vrij open: de effectiviteit en doelmatigheid van inburgering moet worden vergroot en de taaleis moet van A2 naar B1 gaan. We wilden niet alleen zelf achter de tekentafel gaan zitten."

Daarom hebben we iedereen uitgenodigd om mee te denken: hoe kunnen we het inburgeringsbeleid verbeteren?

Samenwerken

Maartje: "We hebben daarbij zoveel mogelijk verschillende partijen betrokken, zoals gemeenten, Divosa, Vluchtelingenwerk, G4, G40 en andere belanghebbenden. Dit heeft geresulteerd in themagroepen die aan de slag zijn gegaan met de uitwerking. Daarnaast hebben we een werkgroep samengesteld die de samenhang van alle themagroepen bewaakte. We staan daarbij in contact met Wouter Koolmees (minister ministerie SZW) en Tamara van Ark (staatssecretaris SZW). Daarnaast hebben we ook een aantal expertmeetings georganiseerd waar veel kennis is opgedaan over inburgering."

Spelregels

Erica: "Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Het kost behoorlijk wat tijd om het Regeerakkoord verder uit te werken. Intern hebben we dit goed moeten voorbereiden.

Zo hebben we een aantal spelregels opgesteld: open, transparant, geen taboes en de maatschappelijke opgave staat centraal.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je gelijk in een onderhandelingssituatie terecht komt. 

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de themagroepen. Wat ons hielp is dat er vanuit alle partijen draagvlak is voor aanpassingen op het huidige stelsel van inburgering."

Welke rol speelt het Interbestuurlijk programma hierin?

Erica: "We zijn in dezelfde periode gestart met de opgave IBP als met de veranderopgave inburgering. Daarom is het lastig om te zeggen welk effect dit heeft gehad.

Wel heeft het IBP een positief effect gehad op de aansluiting van het thema inburgering binnen het sociaal domein.

Geen lijstje klaar

Maartje: "Wat we hebben gemerkt is dat de uitgangspunten van het IBP ook van toepassing zijn op onze opgave. Zo waren alle partijen erg blij dat ze mee mochten praten en er nog geen inhoudelijk lijstje klaar lag. Dit was ook terug te zien in de themagroepen: overall was in de sessies veel ruimte voor humor, er was een positieve sfeer en er werden er goede inhoudelijke discussies gevoerd."

Wat is het resultaat van jullie aanpak? En hoe nu verder?

Maartje: "De opbrengst van het voortraject is beschreven in een brief over de Herzieningen in de inburgering die op 2 juli naar de Kamer is gestuurd. Hierin staan een aantal aanpassingen voor het inburgeringsstelsel beschreven waarbij de inburgeraar, de gemeenten en de rijksoverheid optimaal in positie worden gebracht om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in Nederland."

Mijlpaal

Erica: "Deze Contourenbrief was een echte mijlpaal. Nu zijn we samen met alle partners bezig om de uitgangspunten verder uit te werken. Medio oktober verwachten we dat de uitwerkingsagenda klaar is. En dan is er nog heel veel te doen.

We gaan door op de ingeslagen weg!

 


Meer informatie