Informatie over Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. Andersom is het zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving het beste recept voor een goede gezondheid en het welzijn van deze nieuwkomers.

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunde gemeenten bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van statushouders.

Samenwerking

Het ondersteuningsprogramma is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland, en sluit aan bij de bestaande structuren van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV). Het programma loopt van november 2016 tot december 2018.

Actieve rol statushouders

Het ondersteuningsprogramma gaat statushouders actief betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid en bij de uitvoering van activiteiten, bijvoorbeeld als voorlichter of ervaringsdeskundige. Zelf bijdragen is namelijk een belangrijke succesfactor bij het bevorderen van gezondheid en het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid.

Twee deelprogramma's

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders bestaat uit twee deelprogramma’s: een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit OTAV en een kennisdelingsprogramma vanuit Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

1. Praktisch ondersteuningsprogramma

Doel van het ondersteuningsprogramma

Doel van het programma is om gemeenten vraaggericht te ondersteunen bij het organiseren van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. Hiervoor dienen terreinen als integratie, participatie, werk, welzijn, wonen en gezondheid verbonden te worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in de publicatie Stappenplan Gezondheidsbevordering statushouders: Wat is er lokaal nodig? (juni 2016). Einddoel is inbedding van de gezondheid van nieuwkomers in het reguliere welzijns- en gezondheidsbeleid.

Regiocoördinatoren

Per GGD-regio zijn er één of twee regiocoördinatoren aangesteld. Zij adviseren gemeenten en ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak: een lokale integrale aanpak gericht op preventie, zorg en gezondheidsbevordering van statushouders. Uitgangspunt is altijd de lokale situatie in de gemeente of de regio; er is geen blauwdruk die voor elke regio gebruikt kan worden.

De regiocoördinatoren komen in de meeste gevallen van de GGD; ze kunnen dus heel makkelijk aansluiten bij het netwerk en de kennis van de GGD. De regiocoördinatoren zijn voor dit programma gedetacheerd bij OTAV.

2. Kennisprogramma

Doel van het kennisdelingsprogramma

Het kennisdelingsprogramma voor gemeenten en zorgprofessionals wordt uitgevoerd door Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Via het kennisdelingsprogramma worden ervaringen, goede voorbeelden en kennis gedeeld en geborgd. Regiocoördinatoren hebben een actieve rol in het verspreiden en ophalen van deze praktische kennis.

Gemeenten en zorgprofessionals hebben allebei behoefte aan aanvullende kennis, deskundigheidsbevordering en praktische tips en tools rondom de gezondheid van deze doelgroep. Vanuit het kennisdelingsprogramma voorzien Pharos en GGD GHOR Nederland in samenwerking met verschillende kennis- en thema-instituten ook in deze behoefte.

Thema's kennisdelingsprogramma

Het kennisprogramma gaat zich al eerste richten op de volgende gezondheidsthema’s:

  1. Activering, participatie en gezondheid
  2. Preventie diabetes en stimuleren gezonde leefstijl
  3. Mentale veerkracht en gezondheid
  4. Seksuele gezondheid en reproductieve gezondheid
  5. Veerkracht en gezondheid jeugd
  6. Infectieziekten

Meer informatie

  • www.vng.nl/otavgezondheid
    Hier vindt u onder meer factsheets en praktijkvoorbeelden over het thema gezondheid. Op deze pagina vindt u ook de links naar de nieuwsbrief, de websites van Pharos en GGD GHOR Nederland en het VNG-forum Asiel.
  • De informatie op deze pagina is ook voor u bij elkaar gezet in een factsheet: Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (juni 2017)

Contactgegevens