Asielbeleid en integratie

Gemeenten willen maatwerk kunnen bieden en inburgering inbedden in een breder traject van participatie en geleiding naar werk. 

Geen nieuwe taken zonder financiële onderbouwing

VNG en SZW doen samen een verzoek aan CPB voor een onafhankelijke onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. De VNG is blij dat de stap is gezet om in gezamenlijkheid de randvoorwaarden vorm te gaan geven. Op 22 mei 2019 brak de VNG het overleg met de minister over de financiën van het nieuwe inburgeringsstelsel nog af. 

Bed-bad-broodregeling/Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's)

In november 2018 heeft de VNG een samenwerkingsafspraak getekend met JenV die als start gold voor een landelijk programma met vijf pilots waarbinnen de Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) worden ontwikkeld. De ontwikkeling ervan is in april 2019 van start gegaan. In drie jaar breiden we dat uit tot een landelijk netwerk van voorzieningen. De pilotgemeenten zijn nu bezig om lokale convenanten met het Rijk in te vullen en vervolgens de lokale samenwerkingsverbanden in te richten.

Wetsvoorstellen

Verankeren belang kind in Vreemdelingenwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Huisvesting van vergunninghouders

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad