Vergoeding (raadsleden)

Het raadslidmaatschap wordt gezien als een nevenfunctie naast een andere baan. Daarom spreekt men over 'vergoeding voor de werkzaamheden'.

Vergoeding

Een raadslid ontvangt de raadsvergoeding met ingang van de dag van de beëdiging. De hoogte van vergoeding (bruto maandbedrag) is gekoppeld aan de grootte van de gemeente en is onderverdeeld in negen grootteklassen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt jaarlijks per 1 januari de onkostenvergoeding vast. Elk jaar wordt de onkostenvergoeding aangepast aan de consumentenprijsindex (CPI). Gemeenten worden hierover medio december per circulaire geïnformeerd.

Afwijkingsmogelijkheid raadsvergoeding

Het uitgangspunt van de raadsvergoeding voor een raadslid is de maximale vergoeding. Bij verordening kan de gemeenteraad bepalen dat de raadsvergoeding binnen een bandbreedte van 20% wordt verlaagd.

Tevens kan de raad besluiten om 20% van de raadsvergoeding op basis van bijgewoonde vergaderingen toegekend kan worden (presentie).

Het is dus niet mogelijk aan raadsleden die bijna nooit verschijnen in commissie- en/of raadsvergaderingen helemaal geen vergoeding toe te kennen.

Overgang naar andere gemeenteklasse

Wanneer een gemeente door stijging van het aantal inwoners in een hogere gemeenteklasse terecht komt, dan wordt de bezoldiging daaraan aangepast. Dat gebeurt met terugwerkende kracht wanneer het nieuwe inwoneraantal voor de tweede keer per 1 januari door het CBS officieel is vastgesteld.

Wanneer een gemeente in inwonertal daalt, heeft dat voor de zittende raadsleden geen gevolg. Raadsleden die daarna worden benoemd, ontvangen wel de lagere bezoldiging. De zittende raadsleden ontvangen de nieuwe bezoldiging wanneer zij na de verkiezingen worden herbenoemd.

Indien een gemeente grenscorrectie of herindeling heeft ondergaan of er is sprake van een nieuwe gemeente, vindt overgang van de bezoldiging naar een hogere of lagere klasse plaats met ingang van de datum van de grenscorrectie of de wijziging van de gemeentelijke herindeling. Het uitgangspunt is dat de raadsleden de nieuwe bezoldiging krijgen wanneer het nieuwe inwoneraantal door het CBS officieel is vastgesteld.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.1.1., 3.3 en 3.4)