Veelgestelde vragen II wethouders

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Nevenfuncties/inkomsten
 

Hebben demissionaire wethouders voor de duur van het raadslidmaatschap in combinatie met het wethouderschap recht op zowel de wethoudersvergoeding als de raadsvergoeding en de bijbehorende onkostenvergoeding?
Demissionaire wethouders hebben geen aanspraak op de raadsvergoeding en de onkostenvergoeding als raadslid. Zij behouden de wethoudersvergoedingen.Wettelijke grondslag: artikel 95 lid 3 Gemeentewet


Politiek verlof


Wanneer een ambtenaar van de gemeente wethouderschap aanvaardt in een andere gemeente dan waarvoor hij werkt, moet hij dan ontslag nemen?
Een ambtenaar heeft een wettelijk recht om tijdelijk (gedurende de tijd dat hij wethouder is) geheel of gedeeltelijk te worden ontheven uit zijn ambt. Er is dus geen sprake van een gebruik, maar van een recht. De ambtenaar hoeft dus geen ontslag te nemen.
Wettelijke grondslag; artikel 125c Ambtenarenwet

Hoe zit het met een eventuele terugkeergarantie binnen een gemeente wanneer een medewerker wethouder wordt in een andere gemeente?
Wanneer de medewerker na afloop van het wethouderschap terugkeert en de gemeente geen nieuwe werkzaamheden heeft die hij kan uitoefenen, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om tot ontslag over te gaan.
Wettelijke grondslag; artikel 8:9 CAR-UWO

Kan een ambtenaar die wethouder wordt in zijn eigen gemeente ook politiek verlof krijgen?
Wanneer de ambtenaar wethouder wordt in zijn eigen gemeente kan hij geen politiek verlof krijgen. Bij politiek verlof blijft de arbeidsverhouding namelijk in stand waarbij een ambtenaar geheel of gedeeltelijk is ontheven uit zijn ambt. Omdat het verboden is wethouder en ambtenaar te zijn in dezelfde gemeente moet de ambtenaar daarom ontslag nemen.
Wettelijke grondslag: Artikel 125c Ambtenarenwet, artikel 36b lid 1 sub r Gemeentewet en artikel 46 Gemeentewet.

Heeft een ambtenaar die wethouder wordt in zijn eigen gemeente ook een terugkeergarantie?
Nee, er is geen terugkeergarantie. De aanstelling is namelijk al geëindigd.


Vervanging bij ziekte en zwangerschap


Als een zieke wethouder besluit zijn ontslag in te dienen, heeft dit gevolgen voor het wethouderschap van de persoon die hem vervangt?
Als de wethouder die ziek is en vervangen wordt ontslag neemt en zijn wethouderschap eindigt, dan eindigt ook op dat moment het wethouderschap van de persoon die hem vervangt.
Voor het ontslag van een wethouder die vervangen wordt gelden dezelfde ontslagregels als van een wethouder die niet vervangen wordt.


Ziekte/arbeidsongeschiktheid
 

Een oud-wethouder ontvangt binnenkort een ontslaguitkering. Hij is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Welke procedure moet gevolgd worden?
De uitkering wordt op aanvraag van de oud-wethouder voortgezet met een maximale termijn van 3 jaar. Dit kan anders liggen wanneer er sprake is van herziening of intrekking van de uitkering. Voordat de uitkering afloopt stelt het college de wethouder uiterlijk vier maanden van tevoren op de hoogte van de mogelijkheid om de uitkering voort te zetten wanneer de wethouder hierom vraagt.
Relevante bepalingen; artikel 133a, artikel 133c en artikel 133e Appa

Een wethouder is ziek. Hoe nu verder?
Indien een wethouder niet meer kan werken door ziekte en aftreedt ontvangt hij een ontslaguitkering. De mate van invaliditeit/ziekte is tijdens de looptijd van de uitkering niet van belang.

Wanneer de uitkering afloopt en na keuring blijkt dat de oud-wethouder voor 25% of meer invalide/ arbeidsongeschikt is, dan wordt de uitkering voorgezet.
Wettelijke grondslag: artikel 133a tot en met 133e Appa

Een wethouder moet gekeurd worden in het kader van de Appa. Hoe ziet de procedure er uit?
Het ministerie heeft met Loyalis afgespraken gemaakt over deze keuringen.
Voor het vaststellen van de aanspraak is de uitslag van een keuring van belang. Deze keuring kent een specifiek protocol. Niet alle geneeskundigen zijn bevoegd deze keuring uit te voeren.

Naar aanleiding van signalen uit de praktijk is gezocht naar een instantie die de bedoelde keuring kan uitvoeren. Bij Loyalis Maatwerkadministraties (LMA) vinden deze keuringen al plaats voor bestuursorganen die het uitvoeren van de Appa-uitkering aldaar hebben ondergebracht.
LMA is bereid gevonden de keuring bij (wijze van dienstverlening) aan te bieden aan bestuursorganen die géén cliënt zijn bij LMA. De aanvraagprocedure is als volgt:

  1. Het bestuursorgaan dat van dienstverlening gebruik wil maken (opdrachtgever), neemt contact op met LMA.
  2. Aanvraag van de keuring dient drie maanden voor afloop van de uitkering plaats te vinden, zodat de keuring kan worden afgerond, voordat de uitkering eindigt.
  3. De kosten van de keuring worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Deze bedragen € 2500,- . Er kan sprake zijn van bijkomende kosten, zoals het opvragen van een aanvullend psychologisch rapport, het opvragen van stukken bij verschillende artsen etc. Om deze reden wordt door LMA op declaratiebasis gefactureerd.
  4. LMA stuurt een opdrachtbevestiging (inclusief voorwaarden) naar de opdrachtgever. Deze gaat schriftelijk (via een e-mailbericht) akkoord waarna LMA de procedure opstart.
  5. Bij de aanvraag geeft de opdrachtgever de volgende gegevens door aan LMA: - naam, voorletter, adres en telefoonnummer van de persoon die moet worden gekeurd - burgerservicenummer.
  6. De Medisch Adviseur van Loyalis stelt op basis van het keuringsrapport een keuringsuitslag/advies op dat naar de opdrachtgever wordt gestuurd.

Uitkering
 

Een wethouder wordt in een andere gemeente burgemeester. Heeft hij dan toch recht op een Appa-uitkering?
Een wethouder die om wat voor reden dan ook ontslag neemt, heeft altijd recht op een Appa-uitkering tenzij de wethouder daarvan zelf afziet. Zijn bezoldiging als burgemeester wordt vervolgens met de uitkering verrekend.
Relevante bepalingen; artikel 131 lid 1en artikel 134 Appa

Als een zittende wethouder wordt herbenoemd op een deeltijdpercentage, heeft hij dan recht op een Appa-uitkering? 
antwoord

Ja, omdat hij eigenlijk deeltijd-ontslag krijgt. De uitkering wordt berekend over zijn oude tijdbesteding en verrekend met de nieuwe inkomsten uit zijn nieuwe wethouderschap.
Wettelijke grondslag: artikel 131 lid 2 sub a Appa, artikel 134 Appa

Een fulltime wethouder is vier jaar geleden parttime wethouder geworden. Welke systematiek moet gevolgd worden bij een Appa-uitkering over zowel fulltime als parttime periodes van wethouderschap?
Beide uitkeringen moeten apart berekend worden.
Wettelijke grondslag: artikel 131 lid 2 sub a Appa

Welke aanspraken heeft een oud-wethouder als hij nieuwe inkomsten krijgt als hij een Appa-uitkering ontvangt?
De nieuwe inkomsten worden verrekend met de Appa-uitkering. Het recht op de uitkering blijft doorlopen gedurende de hele looptijd die bij het begin bepaald is. Als de nieuwe inkomsten ophouden, kan de uitkering dus ook weer tot uitkering komen.
Wettelijke grondslag: artikel 134 tot en met 136 Appa.

Een wethouder was voorheen wethouder en wordt vervolgens raadslid. Wat zijn de gevolgen voor zijn uitkering?
In deze situatie ontvangt betrokkene dan een Appa-uitkering Deze wordt verrekend met de inkomsten uit zijn raadslidmaatschap.
Wettelijke grondslag: art. 133 Appa en art. 134 Appa

Kan een wethouder afzien van een Appa-uitkering?
In de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is bepaald dat een wethouder een ontslaguitkering ontvangt. Het is  ook mogelijk dat een wethouder zelf verzoekt geen Appa-uitkering te ontvangen. De wethouder doet hiermee afstand van zijn wettelijk recht op een ontslag-uitkering. Wethouders vallen niet onder de WW en kunnen daar dus geen aanspraak op maken.
Wettelijke grondslag: artikel 131 lid 2 sub a Appa.


Sollicitatieplicht
 

Wat is planmatige begeleiding en wanneer wordt het toegepast?
Planmatige begeleiding is een ander woord voor outplacement.
Het college kan aan oud-politiek ambtsdragers (dus een oud--wethouder) verplichten dat hij in het kader van de sollicitatieplicht ook begeleiding krijgt om een nieuwe werkplek te verwerven of daarvoor aanvullende opleiding te krijgen. Planmatige begeleiding kan ook op vrijwillige basis worden ingezet.
Wettelijke grondslag: artikel 132b en art. 163b Appa.

Wie heeft sollicitatieplicht?
Alle wethouders van wie het wethouderschap eindigt als zijn benoeming eindigt of wanneer hij ontslag neemt.
Wettelijke grondslag: artikel 132a Appa
 


Pensioen
 

Bouwen wethouders gedurende de periode dat zij een Appa-uitkering ontvangen nog pensioenrechten op?
Ja, tijdens de periode van een Appa-uitkering gaat de pensioenopbouw door. Als de Appa uitkering wordt verrekend met nieuwe inkomsten wordt ook de pensioenopbouw minder. Bij uitkeringen die na 1 januari 2014 ingaan is de duur van volledige pensioenopbouw gelijk  aan de maximale uitkeringsduur, maximaal drie jaar en twee maanden. Voor uitkeringen die al voor 1 januari 2014 zijn ingegaan en doorlopen tot na 1 januari 2014 blijft de volledige opbouw gedurende vier jaar gehandhaafd.
Wettelijke grondslag: artikel 160 Appa