Sollicitatieplicht wethouders

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

Wethouders hebben na hun ontslag tot aan hun pensioen de plicht te solliciteren naar een nieuwe werkkring.

De sollicitatieplicht kent twee aspecten:

 • de plicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden
 • de begeleiding door een re-integratiebedrijf en eventuele planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement).

Het doel van de sollicitatieplicht en de planmatige begeleiding is tweeledig:

 • een politiek ambtsdrager weer terugbrengen naar het arbeidsproces;
 • de uitkeringslasten van de gemeenten en de andere overheden terugdringen.

Sollicitatieplicht

De sollicitatieplicht vervalt als de belanghebbende:

 • een Appa-uitkering heeft en blijvend arbeidsongeschikt is
 • hetzelfde of een ander politieke ambt (bewindspersoon, Tweede-Kamerlid, commissaris van de Koning, burgemeester, dijkgraaf, wethouder, gedeputeerde, hoogheemraad) aanvaardt en daaruit een nieuw inkomen ontvangt dat minstens 70% is van het laatstverdiende inkomen

De sollicitatieplicht eindigt als een oud-wethouder de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de Appa-uitkering eindigt of als de oud-wethouder zoveel nieuwe inkomsten heeft dat de Appa-uitkering volledig verrekend wordt en er dus geen uitbetaling plaatsvindt.

Externe uitvoering

De sollicitatieplicht, de uitvoering daarvan en de sancties bij niet of onvoldoende uitvoeren van de verplichtingen staan in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers (zie ook meer informatie: Sollicitatiebesluit).

De regelgeving gaat uit van externe uitvoering van de twee aspecten van de sollicitatieplicht.

Het college is verplicht voor de uitvoering van de sollicitatieplicht een overeenkomst te sluiten met een extern re-integratiebedrijf.

Rapportage aan college

Het re-integratieplan wordt elke 3 maanden door de oud-wethouder en het re-integratiebureau geëvalueerd. Indien evaluatie aanleiding geeft tot bijstelling, dan wordt het aangepaste plan wordt gerapporteerd aan het college.

Sollicitatieplan

Het re-integratiebedrijf stelt in overleg met de oud-wethouder een plan op over de manier waarop eventuele begeleiding plaatsvindt, welke sollicitatieactiviteiten plaats zullen vinden, of eventueel cursussen of opleidingen gevolgd worden en andere met de sollicitatieplicht samenhangende zaken.

De oud-wethouder voert 1 keer per week een sollicitatieactiviteit uit, tenzij het plan anders bepaalt. Dit plan wordt voorgelegd aan een uitvoeringsorganisatie die het namens het college vaststelt.

Het plan kan ook als oplossing bieden dat een oud-wethouder terugkeert naar de organisatie waar hij gedurende het wethouderschap politiek verlof genoot.

Outplacementbureau

Het re-integratiebedrijf schakelt voor de uitvoering van het plan een uitvoeringsorganisatie in die de verdere begeleiding verzorgt. Deze begeleiding kan ook het karakter hebben van outplacement. De uitvoeringsorganisatie bewaakt ook de voortgang van de sollicitatieactiviteiten.

Periodiek vindt om de 3 maanden een evaluatie plaats. De kosten van de externe begeleiding komen volledig voor rekening van de gemeente.

Een oud-wethouder kan ook kiezen voor begeleiding door een outplacementbureau van eigen voorkeur. In dat geval betaalt de gemeente maximaal 20% van de laatstgenoten bezoldiging (jaarsalaris, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering) mee aan de kosten.

Sanctiebepalingen

De Appa biedt de basis voor het opleggen van sancties wanneer een oud-wethouder de verplichtingen niet of niet behoorlijk is nagekomen.

Dit kan voorkomen als de oud-wethouder niet voldoet aan een oproep op inlichtingen en informatie te verstrekken ten aanzien van de re-integratie of de oud-wethouder de verplichtingen voortvloeiend uit de Appa niet nakomt.

De Appa biedt de basis voor het opleggen van sancties wanneer een oud-wethouder de verplichtingen niet of niet goed uitvoert. De hoogte van de korting bedraagt afhankelijk van het verzuim minimaal € 25,- en bedraagt maximaal 100% van de Appa-uitkering.

In het Sollicitatiebesluit zijn de aanleidingen voor het opleggen van een sanctie en de hoogte van de sancties vastgelegd.

Bezwaar en beroep

Een belanghebbende kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen besluiten die in het kader van de uitvoering van de sollicitatieplicht en planmatige begeleiding worden genomen. Eventueel kan daarna beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

 • Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa)
  (artikel 7a, 52a, 132a)
 • Sollicitatiebesluit gewezen politieke ambtsdragers (sollicitatiebesluit Appa)
  (artikel 2.1, 2.3. 2.4, 2.5, 4.2 )