Samenloop raadsvergoeding met uitkering (raadsleden)

In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is de informatie op deze pagina niet meer actueel. We werken deze informatie zo snel mogelijk bij.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum.

 

De gemeente moet op aanvraag negatieve inkomenseffecten door kortingsmaatregelen van arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO en WIA) en de werkloosheidsuitkering (WW) compenseren.

Als deze kortingsmaatregel op de uitkering meer bedraagt, dan de vergoeding voor het raadslidmaatschap of vergoeding van het commissielidmaatschap, dan wordt deze vergoeding verhoogd tot het bedrag van de korting op de betreffende uitkering. Kortom, de uitkeringsgerechtigde moet hetzelfde inkomstenniveau behouden als voor de aanvaarding van het raadslid of commissielidmaatschap.

WAO en WIA -uitkering

Voor raadsleden die een WAO-, WAZ- en o-Wajong uitkering ontvangen, biedt de rechtspositieregeling raads- en commissieleden de mogelijkheid om op verzoek de raadsvergoeding verlagen. Hierdoor wordt verlaging van de WAO/WIA-klasse voorkomen die leidt tot een inkomensachteruitgang.

Voor raadsleden die een WIA-, n-Wajong en Wajong-2015 ontvangen, wordt de verkregen raadsvergoeding geheel of gedeeltelijk gekort. De korting van de raadsvergoeding leidt ertoe dat het totaal van de WAO/WIA uitkering en de raadsvergoeding voor het raadslid op hetzelfde niveau blijft.

WW-uitkering toegekend vóór 1-7-2015

Als aan een raadslid een WW-uitkering wordt toegekend voor 1-7-2015, zal de WW-uitkering worden verlaagd met het aantal uren dat het UWV voor het raadslidmaatschap in aanmerking neemt.

Als deze korting op de WW-uitkering groter is dan de raadsvergoeding dan wordt de raadsvergoeding ten laste van de gemeente verhoogd gelijk aan de korting op de WW-uitkering.

WW-uitkering toegekend na 1-7-2015

Als aan een raadslid een WW-uitkering wordt toegekend na 1-7-2015, zal de WW-uitkering worden verrekend met de raadsvergoeding dat het UWV voor het raadslidmaatschap in aanmerking neemt. Het gaat in dit geval om een inkomstenverrekening.

In de eerste twee maanden wordt 75% van de raadsvergoeding verrekend. Na twee maanden 70% van de raadsvergoeding. Als deze korting op de WW-uitkering groter is dan de raadsvergoeding dan wordt de raadsvergoeding ten laste van de gemeente verhoogd gelijk aan de korting op de WW-uitkering.

Verplichtingen uitkeringsinstantie

Raadsleden die een uitkering ontvangen moeten de uitkeringsinstantie volledig informeren over de inkomsten die worden genoten uit het raadslidmaatschap:

  • wie een uitkering ontvangt, moet bij zijn uitkeringsinstantie melden als hij raadslid wordt alsmede de inkomsten die hij als raadslid daaruit geniet
  • wie tijdens het raadslidmaatschap een uitkering aanvraagt, moet daarbij zijn raadslidmaatschap vermelden alsmede de inkomsten die hij als raadslid daaruit geniet.
  • wie een uitkering ontvangt, moet alle wijzigingen in het raadslidmaatschap doorgeven aan de uitkeringsinstantie. Dit kan het geval zijn als het raadslid fractievoorzitter wordt of in een vertrouwenscommissie wordt benoemd. Ook bij ziekte, zwangerschap of verhuizing dient de uitkeringsinstantie geïnformeerd te worden.
  • er is een mogelijkheid van bezwaar voor wie het niet eens is met een beslissing van de uitkeringsinstantie of de gemeente.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (artikel 12)