Samenloop raadsvergoeding met uitkering (raadsleden)

Wanneer een raadslid een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kan op verzoek van het raadslid de raadsvergoeding worden verlaagd.

Hiermee kan worden voorkomen dat er naar een lager arbeidsongeschiktheidspercentage wordt uitbetaald.

Samenloop met WW

Raadsleden dienen hun inkomsten uit het raadslidmaatschap (met uitzondering van de onkostenvergoeding) op te geven bij het UWV.

Als er sprake is van 2 banen dan kijkt het UWV niet meer naar uren, maar naar het inkomen van de persoon  tijdens de WW. Als er een tweede baan (bijv. de raadsvergoeding uit het raadslidmaatschap) wordt aangehouden, dan mag in de eerste twee maanden 25% van het loon worden behouden, en vervolgens na twee maanden 30% van het loon. Dit wordt niet verrekend. Daarboven is er wel sprake van verrekening, tenzij het om een specifieke uitkering gaat die UWV niet in de verrekening meeneemt (zoals bij een transitievergoeding etc). Het UWV berekent de verrekening als volgt met deze formule:

Bruto WW-uitkering is 0,7 (of 0,75) x (A – B x C/D), waarbij

A = dagloon WW x 21,75

B = inkomen per maand tijdens WW

C = max. dagloon

D = eigen dagloon

Meer informatie grondslag zie: uwv.nl

Verplichtingen uitkeringsinstantie

Raadsleden die een uitkering ontvangen moeten de uitkeringsinstantie volledig informeren over de inkomsten die worden genoten uit het raadslidmaatschap:

  • wie een uitkering ontvangt, moet bij zijn uitkeringsinstantie melden als hij raadslid wordt alsmede de inkomsten die hij als raadslid daaruit geniet
  • wie tijdens het raadslidmaatschap een uitkering aanvraagt, moet daarbij zijn raadslidmaatschap vermelden alsmede de inkomsten die hij als raadslid daaruit geniet.
  • wie een uitkering ontvangt, moet alle wijzigingen in het raadslidmaatschap doorgeven aan de uitkeringsinstantie. Dit kan het geval zijn als het raadslid fractievoorzitter wordt of in een vertrouwenscommissie wordt benoemd. Ook bij ziekte, zwangerschap of verhuizing dient de uitkeringsinstantie geïnformeerd te worden.
  • er is een mogelijkheid van bezwaar voor wie het niet eens is met een beslissing van de uitkeringsinstantie of de gemeente.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.1.11)